Skip to main content

ภาษา

Campaign Location: 
ช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย

ชาวซีเรียกว่า ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัย ความโหดร้ายของสงครามซีเรียที่ยาวนานกว่า ปีได้คร่าชีวิตผู้คนในประเทศซีเรียกว่า 220,000 คน  กว่า 12 ล้านต้องพลัดถิ่นในประเทศตนเองใช้ชีวิตอยู่ในตึกร้าง กว่า ล้านคนต้องลี้ภัยไปประเทศเพื่อนบ้าน โปรดช่วยชีวิตเด็ก และครอบครัวชาวซีเรียวันนี้